آنچه مردان بایدبدانند


بسیاری ازکارهای جزئی که برای خانمهااهمیت ویژه ای داردبرای آقایان چندان قابل درک نیست چون گمان می کننداین کارهای جزیی درمقابل کارهای بزرگی که برای همسرشان انجام می دهنداهمیتی نداردغافل ازاین نکته که همین جزئیات معجزاتی شگفت انگیزدربهبودروابط عاشقانه دارند.
● نمونه ای ازاین موارد:
۱) به محض ورودبه خانه پیش ازهرکاری همسرتان رادرآغوش بگیرید.
۲) سؤالاتی درموردکارهای روزمره ای که انجام داده بپرسید.
۳) .به حرفهایش بادقت گوش کنید(برای مدتی سعی کنیدوقتی صحبت می کندهیچ کاری انجام ندهید)
۴) علاوه برمناسبتهای ویژه درمواقع دیگرنیزبرای تنوع به اوشاخه گلی هدیه دهید.
۵) ازقیافه وظاهرش تعریف وتمجیدکنید.
۶) وقتی ناراحت است به احساساتش احترام بگذارید.
۷) وقتی خسته است به اوپیشنهادکمک بدهید.
۸) وقتی می خواهیددیرتربه منزل برویدبه اوزنگ بزنیدوخبردهید.
۹) وقتی می خواهیدازخانه خارج شویدازاوسئوال کنیدآیاچیزی لازم داردیاخیر(اگرچیزی خواست فراموش نکنید).
۱۰) روزی چهارباراورادرآغوش بگیرید.
۱۱) ازمحل کارتان به اوزنگ بزنیدوحالش راجویاشویدوبه اوبگوئیددوستش دارید.
۱۲) دستکم روزی چندباربه اوبگوئیددوستت دارم.
۱۳) بدون آنکه بااونزدیکی کنیداورانوازش کنیدومحبت خویش راابرازنمائید.
۱۴) درحضوردیگران محبت خودرابه اونشان دهید.
۱۵) وقتی دیرمی کندیاتصمیم می گیردلباسش راعوض کنداورادرک کنید.
۱۶) برای اوبیشترازفرزندان اهمیت قائل شوید.
۱۷) بانوشتن نامه وسرودن اشعارعاشقانه اورابه وجدآورید.
۱۸) ازدستپختش تعریف کنید.
۱۹) وقتی به حرفهایش گوش می دهیدتماس چشمی خودرابااوحفظ کنید.
۲۰) سعی کنیدبرای خوابیدن دریک زمان باهم به رختخواب بروید.
۲۱) باهم ورزش کنیدحتی برای مدتی کوتاه.
۲۲) وقتی آرایشگاه میرودوموهایش راکوتاه می کندویا...ازاوتعریف کنید.
۲۳) برای کارهائی که برای شمامی کندازاوتشکرکنید.
۲۴) به لطیفه هایی که می گویدبخندید.
۲۵) بدون همراه بردن بچه هابااوبه تنهایی به پیاده روی بروید.

 آخرین زمان به روز رسانی:
30 آبان 1391

تعداد بازدید: 2943 مرتبه

| ©1391 تمام حقوق محفوظ می باشد. طراحی و ساخت سماگراف